Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
     
  Regulamin kursu  Kierowcy zawodowego  Instruktora  Egzaminatora  Kier. ruchem drogowym  Punkty karne  Terminy  Ceny  Strona główna

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

NIP 537-19-63-913

Tel. 0833425820

KONTAKT 

 

                                   KURS DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORA

Wymagania w stosunku do kandydatów

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów może rozpocząć osoba, która spełnienia warunki określone w art. 58, ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r., poz. 151, z późn. zm.), czyli:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz uprawnienia do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku;

3) ukończyła 23 lata;

4) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;

5) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora

6) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora 

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest złożenie w WORD karty zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.

 

Cel szkolenia

    Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Rodzaje szkolenia

Kandydat na egzaminatora podlega szkoleniu, które obejmuje:

1.   szkolenie podstawowe - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na egzaminatora;

 

2.   szkolenie dodatkowe, w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora.

Przedmiotowy zakres szkolenia

Program szkolenia kandydatów na egzaminatorów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z następują- cych przedmiotów:

   psychologia;

•   dydaktyka;

•   przepisy ruchu drogowego;

•   technika kierowania i obsługa pojazdu;

•   bezpieczeństwo ruchu drogowego;

•   technika i taktyka jazdy.

•   zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora;

•   praktyka egzaminatorska.

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

1.   Liczba godzin szkolenia wynosi:

a)   podstawowego - nie mniej niż 154 godziny zajęć teoretycznych i co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień;

b)   dodatkowego - w zależności od rodzaju uzyskiwanych uprawnień.

 

2.  Całość  szkolenia zorganizowana  jest w formie 5-miesięcznego kursu.

Wydawanie zaświadczeń o ukończeniu kursu

1.   Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje kandydat na egzaminatora, który:

a)   odbył wymagane programem szkolenie;

b)   uzyskał  pozytywny  końcowy   wynik  nauczania  w  zakresie  przedmiotów  objętych  planem
      nauczania;

c)   posiada   wiedzę  i  umiejętności   określone  w  charakterystyce  absolwenta  kursu  i   uzyskał
      pozytywny wynik egzaminu końcowego.

 

2.   Egzamin końcowy:

a)   obejmuje  sprawdzenie  znajomości  wybranych  zagadnień  z psychologii, dydaktyki, przepisów
      ruchu   drogowego,   techniki   kierowania   pojazdem,   czynności   kontrolno-obsługowe  oraz
       prezentacje   przeprowadzania   egzaminu   teoretycznego  i  I  części   egzaminu  praktycznego
      dla kandydatów na kierowców;

b)   przeprowadza komisja złożona z wykładowców, po spełnieniu  przez kandydata na egzaminatora
      wymogów określonych w pkt 1.

 

                                                                                                                                          Powrót 

22.07.15