Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
     
  Regulamin kursu  Kierowcy zawodowego  Instruktora  Egzaminatora  Kier. ruchem drogowym  Punkty karne  Terminy  Ceny  Strona główna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

NIP 537-19-63-913

Tel. 0833425820

KONTAKT 

 

                      SZKOLENIE W ZAKRESIE "KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM"

      Na podstawie rozporządzenia M S W i A z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840  z 2010 r.)  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej organizuje szkolenia w zakresie „kierowania ruchem drogowym”.

Szkolenie skierowane jest do:

1. Osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu
    pogrzebowego.
2. Umundurowanego  i  odpowiednio  oznakowanego  pracownika  nadzoru  ruchu  komunikacji miejskiej–
    podczas  wykonywania czynności  związanych  z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji
    miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów.
3. Pilotów  pojazdów  nie  normatywnych – podczas  wykonywania  czynności  związanych  z przejazdem
    tych pojazdów.
4. Członków  zespołu ratownictwa  medycznego  -  podczas  akcji  prowadzenia  medycznych   czynności
    ratunkowych, do czasu  przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń
    i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze,
5. Pracowników kolei na przejazdach kolejowych.
6. Osób  działających  w  imieniu  zarządcy  drogi  oraz  osób  wykonujących roboty na drodze na zlecenie
    lub za zgodą zarządcy drogi.
7. Osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu.
8. Kierujących  autobusem  szkolnym  w  miejscach  postoju  związanych  z  wsiadaniem lub wysiadaniem
    dzieci.
9. Strażników   leśnych  lub   funkcjonariuszy   Straży  Parku  –  na  terenie  odpowiednio  lasu  lub  parku
    narodowego.

Lp. Przedmiot Liczba godzin zajęc Uwagi
1. Zakres  kompetencji  osób  uprawnionych  do kierowania ruchem drogowym 1 Wykład
2.    Podstawowe  zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia,   jakie   niesie  charakter  pracy  na   drodze. Rodzaj  i znaczenie  wykonywanych  prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiażą 2 Wykład
3.     Możliwości reakcji na zachowania uczestników  ruchu drogowego niezgodne z przepisami 1 Wykład
4.     Zasady  odpowiedzialności osób  kierujących   ruchem drogowym  w świetle  przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego 1 Wykład
5.

    Sposób  dawania  sygnałów  i   poleceń   w   świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.

2 Wykład
+
  Zajęcia praktyczne
6. Sprawdzenie  stopnia  opanowania   materiału  w  formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych). 1 Egzamin:
test


    Zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD jest dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Koszt szkolenia jednej osoby wynosi 250 zł. Opłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia (zgodnie z zapisami par 11 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. Dz. U. nr 123 poz 840).
      Informujemy ponadto, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie przedłuża ważności zaświadczeń wydanych przez inny organ.