Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
WORDEGZAMINYKURSYPRZETARGIPOJAZDYDO PODBRANIAANKIETYGALERIEBRDPRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
     
  Regulamin kursu  Kierowcy zawodowego  Instruktora  Egzaminatora  kier. ruchem drogowym  Punkty karne  Terminy  Ceny  Strona główna

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Ul. Orzechowa 60

21-500 Biała Podlaska

NIP 537-19-63-913

Tel. 0833425820

KONTAKT

 

         KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY.

     Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tj:

• Dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG ([dop. aut.] została zaimplementowana do prawa polskiego).
• Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) reguluje całokształt problematyki związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
• Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców.
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

organizuje i prowadzi szkolenia dla kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych w zakresie:

● Kwalifikacji Wstępnej i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. C1, C, C + E, C1+E;
● Kwalifikacji Wstępnej i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. D1, D, D1+E, D+E;
● Szkoleń Okresowych kierowców (wszystkie kat. prawa jazdy)

Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

Kategoria prawa jazdy

Termin uzyskania uprawnień

Termin ukończenia kursu 
i uzyskania wpisu do prawa jazdy

D1, D1+E, D, D+E

do dnia 31 grudnia 1980 r

10 września 2009 r.

D1, D1+E, D, D+E

od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r.

10 września 2010 r.

D1, D1+E, D, D+E

od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r.

10 września 2011 r.

D1, D1+E, D, D+E

od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.

10 września 2012 r.

D1, D1+E, D, D+E

od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r.

10 września 2013 r.

C1, C1+E, C, C+E

do dnia 31 grudnia 1980 r.

10 września 2010 r.

C1, C1+E, C, C+E

od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.

10 września 2011 r.

C1, C1+E, C, C+E

od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.

10 września 2012 r.

C1, C1+E, C, C+E

od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.

10 września 2013 r.

C1, C1+E, C, C+E

od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r

10 września 2014 r.

 

Program szkolenia kierowców w zależności od rodzaju kursu obejmuje:

1. Kwalifikacja wstępna (280 godz.) w tym:
- część podstawow 195 godzin zajęć teoretycznych
- część specjalistyczna:
          - 65 godzin zajęć teoretycznych,
          - 16 godzin zajęć praktycznych - jazda w ruchu drogowym,
          - 4 godziny zajęć praktycznych - jazda w warunkach specjalnych.

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.) w tym:
- część podstawowa 97 godzin zajęć teoretycznych
- część specjalistyczna:
          - 33 godzin zajęć teoretycznych,
          - 8 godzin zajęć praktycznych – jazda w ruchu drogowym,
          - 2 godziny zajęć praktycznych - jazdy w warunkach specjalnych.

3. Kwalifikacja wstępna uzupełniajaca (70 godz.) w tym:
- 65 godzin zajęć teoretycznych,
- 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35 godz.) w tym:
- 33 godziny zajęć teoretycznych,
- 2,5 godziny zajęć praktycznych – jazda w ruchu drogowym.

5. Szkolenie okresowe (35 godz.)
- 21 godz. zajęć w ramach modułów obowiązkowych
- 14 godz. zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy.

Osoby chętne do odbycia szkolenia w WORD w Białej Podlaskiej proszone są o złożenie następujących dokumentów:

- wypełnionego formularz zgłoszenia (dostępny w WORD lub na stronie www.wordbp.pl),
- kserokopii posiadanego prawa jazdy,
- dowodu dokonania opłaty na konto WORD w Białej Podlaskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WORD w pok. 108, lub telefonicznie pod nr 833425820 wew 110.

                                                                                                                                            Powrót