Kurs dokształcający dla kierowców zawodowych wykonujących
transport drogowy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tj:

 • Dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG ([dop. aut.] została zaimplementowana do prawa polskiego).
 • Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) reguluje całokształt problematyki związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
 • Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców.
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

organizuje i prowadzi szkolenia dla kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych w zakresie:

 • Kwalifikacji Wstępnej i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. C1, C, C + E, C1+E; 
 • Kwalifikacji Wstępnej i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. D1, D, D1+E, D+E;
 • Szkoleń Okresowych kierowców (wszystkie kat. prawa jazdy).

Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

Kategoria prawa jazdy Termin uzyskania uprawnień Termin ukończenia kursu i uzyskania wpisu do prawa jazdy
D1, D1+E, D, D+E do dnia 31 grudnia 1980 r. 10 września 2009 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r. 10 września 2010 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2011 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2012 r.
D1, D1+E, D, D+E od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r. 10 września 2013 r.
C1, C1+E, C, C+E do dnia 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
C1, C1+E, C, C+E od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r 10 września 2014 r.

Program szkolenia kierowców w zależności od rodzaju kursu obejmuje:

 1. Kwalifikacja wstępna (280 godz.) w tym:
  • część podstawowa:
   • 195 godzin zajęć teoretycznych
  • część specjalistyczna:
   • 65 godzin zajęć teoretycznych,
   • 16 godzin zajęć praktycznych – jazda w ruchu drogowym,
   • 4 godziny zajęć praktycznych – jazda w warunkach specjalnych.
 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.) w tym:
  • część podstawowa:
   • 97 godzin zajęć teoretycznych.
  • część specjalistyczna:
   • 33 godzin zajęć teoretycznych,
   • 8 godzin zajęć praktycznych – jazda w ruchu drogowym,
   • 2 godziny zajęć praktycznych – jazdy w warunkach specjalnych.
 3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (70 godz.) w tym:
  • 65 godzin zajęć teoretycznych,
  • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35 godz.) w tym:
  • 33 godziny zajęć teoretycznych,
  • 2,5 godziny zajęć praktycznych – jazda w ruchu drogowym.
 5. Szkolenie okresowe (35 godz.)
  • 21 godz. zajęć w ramach modułów obowiązkowych,
  • 14 godz. zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy.

Osoby chętne do odbycia szkolenia w WORD w Białej Podlaskiej proszone są o złożenie następujących dokumentów:

– wypełnionego formularz zgłoszenia (dostępny w WORD lub na stronie www.wordbp.pl),
– dowodu dokonania opłaty na konto WORD w Białej Podlaskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WORD lub telefonicznie pod nr 833-425-820.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content