DOC290124-29012024133346

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska Ogłasza sprzedaż środków trwałych będących własnością WORD w Białej Podlaskiej.

Przedmiot sprzedaży:

CIĄGNIK ROLNICZY ZETOR Z 5211

ROK PRODUKCJI 1986

NUMER REJESTRACYJNY BPA 3036

 

Ciągnik w 2021r. przeszedł kompleksowy remont za kwotę 20 295 zł. Lista wymienionych rzeczy wyszczególniona jest w poniższej fakturze:

Publiczne otwarcie wszystkich ofert nastąpi 23.01.2024r. o godzinie 10:15 w pokoju nr. 105  w WORD Biała Podlaska ul. Orzechowa 60.

Ważne informacje:

a) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,
b) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem w przeciągu 7 dni na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez sprzedającego,
c)  wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty zapłaty na koncie WORD
d) nabywca pojazdu ponosi wszystkie koszty z jego nabyciem,
e) W przypadku wycofania się / niedopełnienia dalszych formalności przez oferenta, który zaoferował najwyższą kwotę zakupu organizator może dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert.
f) WORD nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu ciągnika rolniczego i zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Oferty należy składać w siedzibie WORD w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej 60, 21-500 Biała Podlaska w sekretariacie ośrodka w godzinach otwarcia WORD

Szczegółowe informacje techniczne na temat przedmiotu ogłoszenia można uzyskać pod nr. telefonu 789 205 989   lub elektroniczne pod adresem e-mail p.toczynski@wordbp.pl

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu.

Nie będzie zawierała wymaganych danych lub będą one niekompletne, nieczytelne bądź będą budziły wątpliwości, zaś wyjaśnienie wątpliwości będzie prowadziło do uznania za złożenie nowej oferty.

 Uczestnik nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej :
26 600,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych)

Upłynął termin składania ofert. Wynik postępowania zostanie opublikowany po zakończeniu procedury sprzedaży.

Skip to content