Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii przeznaczony jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie organu wydającego prawo jazdy.

Kurs jest prowadzony wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zajęcia realizowane są w ciągu dwóch ośmiogodzinnych spotkań.

Szczegółowy program szkolenia:

Wykłady – pierwszy dzień

1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;

2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

3) statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, liczba rannych i zabitych);

4) omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:

1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

2) zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

3) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.

4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do al-koholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:

1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;

2) test PUM – test problemowego używania marihuany;

3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;

4) omówienie pojęcia samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych;

5) test Behavior Assessment Scales-2 TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.

Wykłady – drugi dzień

1. Wykład dotyczący odpowiedzialności, obejmujący:

1) pojęcie odpowiedzialności;

2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;

3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.

2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;

2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z „imprezy, na której jest alkohol”;

3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego, co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

 

Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 15 osób.

Terminy szkoleń będą ustalane w miarę napływu zgłoszeń, a uczestnicy będą o nim informowani.

Podstawę do zaliczenia szkolenia i wydania zaświadczenia o odbyciu kursu jest obecność na zajęciach, w związku z tym jest ona obowiązkowa.

Zapisu na szkolenie można dokonać osobiście lub przez internet na stronie internetowej https://wordbp.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-reedukacyjny/wniosek/

Uczestnik kursu ma obowiązek zapoznania się, przed rozpoczęciem zajęć, z regulaminem kursu dostępnym  w  WORD.

Koszt szkolenia – 500 zł. płatne przelewem na rachunek nr 57 1240 2177 1111 0010 5107 2484, lub w kasie WORD przed rozpoczęciem zajęć.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o kierujących pojazdami
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;

W dniu szkolenia należy mieć ze sobą:

  1. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszenia uczestnika kursu reedukacyjnego ( w przypadku zapisu tradycyjnego w siedzibie WORD)
  2. Skierowanie wydane przez starostę – (oryginał do wglądu dla osoby przyjmującej zgłoszenie).
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty za szkolenie.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content