WNIOSEK O UDZIAŁ W SZKOLENIU KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

  Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego

  * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  Miejsce zamieszkania

  Dane kontaktowe

  Prosimy o wpisanie danych z prawa jazdy

  Kategorie (pozycja nr 9)
  AMA1A2AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDET

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wpisanie na listę uczestników szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, upoważniającego do zmniejszenia liczby punktów karnych, o których mowa w art. 130, ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 908 z późn. zm.) w w dniu o godzinie 10:00 w dniu o godzinie 10:00

  Oświadczam, iż:

  Komendant Wojewódzki Policji, właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji, po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającemu naruszenia popełnionemu z datą najwcześniejszą. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

  Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegającym wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24 (Podstawa prawna; Ustawa z dnia 2 grudnia 2021r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw . (Dz.U. 2328 z późń. zm.).

  WORD jest czynny w godzinach:

  Egzaminy

  od 7:50 do 20:00

  Zapisy na egzamin

  od 8:00 do 15:30

  Skip to content