Szkolenie w zakresie „kierowania ruchem drogowym”

Na podstawie rozporządzenia M S W i A z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840 z 2010 r.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej organizuje szkolenia w zakresie „kierowania ruchem drogowym”.

Szkolenie skierowane jest do:

 1. Osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu
  pogrzebowego.
 2. Umundurowanego i odpowiednio oznakowanego pracownika nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów.
 3. Pilotów pojazdów nie normatywnych – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów.
 4. Członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
 5. Pracowników kolei na przejazdach kolejowych.
 6. Osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi.
 7. Osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu.
 8. Kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.
 9. Strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.
Lp. Przedmiot Liczba zajęć Uwagi
1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym. 1 Wykład
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiażą. 2 Wykład
3. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami. 1 Wykład
4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego. 1 Wykład
5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się. 2 Wykład + Zajęcia praktyczne
6. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych). 1 Egzamin: test

Zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD jest dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Opłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia (zgodnie z zapisami par 11 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. Dz. U. nr 123 poz 840).

Informujemy ponadto, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie przedłuża ważności zaświadczeń wydanych przez inny organ.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content