Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej prowadzi ciągłe szkolenie kierowców, którzy za naruszenie przepisów ruchu drogowego zgromadzili w ewidencji prowadzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji od 6 – 24 punktów karnych.

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Osoba zgłaszająca się na szkolenie musi dokładnie znać ilość posiadanych punktów karnych.

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca:

  • który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok,
  • któremu naliczono nie więcej niż 24 punkty karne.

Szczegółowy program szkolenia

Lp. Temat Czas Metoda Środki dydaktyczne Prowadzący szkolenie
1. Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. 2×45 minut pogadanka film policjant ruchu drogowego
2. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych. 45 minut pogadanka film policjant ruchu drogowego
3. Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym. 3×45 minut pogadanka film psycholog

Zaświadczenie wydane po ukończeniu szkolenia jest dokumentem będącym podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

  1.  Ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy.
  2. Potwierdzenie dokonania wpłaty.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content