Kurs dla kandydatów na egzaminatora

Wymagania w stosunku do kandydatów

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów może rozpocząć osoba, która spełnienia warunki określone w art. 58, ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r., poz. 151, z późn. zm.), czyli:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz uprawnienia do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem przez okres co najmniej 1 roku;
 3. ukończyła 23 lata;
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest złożenie w WORD karty zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Rodzaje szkolenia

Kandydat na egzaminatora podlega szkoleniu, które obejmuje:

 1. szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na egzaminatora;
 2. szkolenie dodatkowe, w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora.

Przedmiotowy zakres szkolenia

Program szkolenia kandydatów na egzaminatorów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z następujących przedmiotów:

 • psychologia;
 • dydaktyka;
 • przepisy ruchu drogowego;
 • technika kierowania i obsługa pojazdu;
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • technika i taktyka jazdy.
 • zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora;
 • praktyka egzaminatorska.

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

 1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  • podstawowego – nie mniej niż 154 godziny zajęć teoretycznych i co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień;
  • dodatkowego – w zależności od rodzaju uzyskiwanych uprawnień.
 2. Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 5-miesięcznego kursu.

Wydawanie zaświadczeń o ukończeniu kursu

 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje kandydat na egzaminatora, który:
  • odbył wymagane programem szkolenie;
  • uzyskał pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
  • posiada wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu i uzyskał pozytywny wynik egzaminu końcowego.
 2. Egzamin końcowy:
  • obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z psychologii, dydaktyki, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowe oraz prezentacje przeprowadzania egzaminu teoretycznego i I części egzaminu praktycznego dla kandydatów na kierowców;
  • przeprowadza komisja złożona z wykładowców, po spełnieniu przez kandydata na egzaminatora wymogów określonych w pkt 1.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content