Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej prowadzi monitoring wizyjny budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Oddziału Terenowego w Łukowie, terenów wokół tych budynków oraz samochodów egzaminacyjnych.

Prowadzenie monitoringu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochronę mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić WORD na szkodę oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 222 § 1 i nast. Kodeksu pracy oraz art. 54 i nast. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami.

Administratorem systemu monitoringu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: iod@wordbp.pl.

Każda osoba której wizerunek został zarejestrowany przez monitoring WORD w Białej Podlaskiej, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą co do zasady przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania (wyjątek: 21 dni od dnia egzaminu w przypadku urządzeń rejestrujących w samochodach egzaminacyjnych lub do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego w przypadku wpływu skargi na egzamin).

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WORD jest czynny w godzinach:

Egzaminy

od 7:50 do 20:00

Zapisy na egzamin

od 8:00 do 15:30

Skip to content